Beste Deelnemers en Coaches,
Tijdens de persconferentie van 2 november jongstleden zijn er nieuwe maatregelen genomen voor het terugdringen van het aantal positieve corona besmettingen.
Dit betekent voor het toernooi dat iedereen van 18 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs moet kunnen tonen. In de vorm van vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testuitslag. Dit is nodig om de sportaccommodatie te kunnen betreden. Om hier zo min mogelijk oponthoud van te ondervinden zullen we de entree openen vanaf 07:00 uur.
Omdat dit extra tijd kost willen we dan ook iedereen vragen om ervoor te zorgen dat zij hun betalingsbewijs gereed houden voor de weging dit kan digitaal via het ledenportaal of geprint.
We willen iedereen wijzen op zijn / haar verantwoordelijkheid daarom nogmaals de basisregels voor wat betreft de hygiëne;
• Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen ook als je al gevaccineerd bent.
• Ga direct naar huis wanneer er klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor
iedereen.
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
• Schud geen handen
• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
• Sporters en publiek kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of
smaak.
Mochten jullie als deelnemers of coaches je hier niet in kunnen vinden dan vragen we u zich weer uit te schrijven. Eventuele betaalde kosten worden terugbetaald. We respecteren namelijk een ieder zijn mening over de pandemie, maar moeten ons aan de gestelde regels houden.
Toch hopen wij van Taekwondo Rosmalen dat we nu voor iedereen een mogelijkheid hebben gecreëerd om toch van een fijn toernooi te genieten na zolang niets gemogen te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Taekwondo Rosmalen
Dear Participants and Coaches,
During the press conference of November 2, new measures were taken to reduce the number of positive corona infections.
For the tournament, this means that everyone aged 18 and older will have to show their vaccination certificate, recovery certificate or negative PCR test to enter the sports accommodation. In order to experience as little delay as possible, we will open the entrance from 07:00.
Because this takes extra time, we would like to ask everyone to ensure that they have their proof of payment ready for the weighing. This can be done digitally via the member portal or in print.
We would like to point out to everyone his / her responsibility, therefore once again the basic rules regarding hygiene.
• Do you have corona-related complaints? Stay at home and get tested even if you have already been vaccinated.
• Go home immediately if symptoms arise such as: a cold, runny nose, sneezing, sore throat, (light) cough, shortness of breath,
elevation, fever and/or sudden loss of smell or taste: this applies to
everyone.
• Wash your hands often with soap and water, especially before and after visiting a sports location.
• Do not shake hands
• Observe the usual safety and hygiene rules for everyone.
do you have any complaints? Stay home and get tested.
• Athletes and public may be refused or sent home with (suspected) complaints, such as a cold, runny nose, sneezing, sore throat, (light) cough, shortness of breath, elevation, or fever and/or sudden loss of smell or
taste.
If you as participants or coaches do not agree with this, we ask you to unsubscribe and any costs paid will be refunded. We respect everyone's opinion about the pandemic, but we have to stick to the rules.
Nevertheless, we at Taekwondo Rosmalen hope that we have now created an opportunity for everyone to enjoy a nice tournament after not having liked anything for so long.
Yours sincerely,
Taekwondo Rosmalen

Attachments

Sporthal de Hazelaar
T.M. Kortenhorstlaan 6
Rosmalen
5254 GD
Netherlands, The
This event is over

Contact Organisation

If you have any questions for Open Rosmalense Taekwondo Kampioenschappen Sparring, please contact the organisation of the event.

Stichting Taekwondo Rosmalen
wajverstappen@ziggo.nl